نظرسنجی


اطلاعات نمایندگی
ارزیابی کلی شما از کیفیت تایر
میزان عملکرد کیفی تایر در شرایط جاده بارانی
میزان عملکرد کیفی تایر در شرایط جاده خشک
میزان نرمی تایر در شرایط مختلف
میزان فرمانپذیری تایر در شرایط مختلف
میزان ترمزگیری تایر در شرایط مختلف
عملکرد مسئولین خدمات پس‌ از فروش
نحوه پاسخگویی مسئولین شرکت
مقایسه 0