برای خرید لاستیک با نرخ مصوب دولتی دیگر نیاز نیست به مراکز توزیع بروید!
دیگر نیاز نیست برای خرید لاستیک دولتی با در دست داشتن مدارک و اسناد زیاد به مراکز توزیع رفته و برای دریافت لاستیک خریداری شده مدت زیادی منتظر دریافت آن باشید.

روش سنتی خرید لاستیک های دولتی به این صورت است که شما با در دست داشتن مدارکی همچون : اصل و کپی سند مالکیت خودرو ( برگ سبز ) ، کپی کارت خودرو ، کپی کارت ملی مالک خودرو به مراکز توزیع لاستیک های دولتی می روید و بعد از ارائه مدارک و درخواست خرید اگر لاستیک موردنظر موجود باشد به شما تحویل داده می شود اما اگر موجود نباشد شما باید در صف انتظار قرار بگیرید  .

 فروشگاه اینترنتی هایپرتایر این امکان را برای شما فراهم کرده تا با صرفه جویی در وقت ، خرید راحتی داشته باشید. شما می توانید درسایتهایپرتایر  لاستیک های خود را با  قیمت مصوب دولتی از 1 تا 4 حلقه خریداری کنید و محدودیتی برای خرید لاستیک های دولتی ندارید.

 فروشگاه اینترنتی هایپرتایر تنها عامل فروش لاستیک با نرخ دولتی نمی باشد بلکه عرضه کننده بهترین برندهای دنیا در صنعت تایر و لاستیک نیز می باشد .

پس از ثبت سفارش می بایست لاستیک ها توسط متخصصین هایپرتایر به صورت سیار و یا در مرکز خدمات واقع در غرب تهران  ، بر روی خودرو نصب شوند و لاستیک های فرسوده از شما تحویل گرفته می شود . توجه داشته باشید که بعد از خرید ، نصب لاستیک دولتی و تحویل لاستیک های فرسوده شما الزامی است.

لازم به ذکر است لاستیک های ایرانی شامل : بارز ، کویر تایر ، یزد تایر ، گلدستون و ایران تایر  با نرخ مصوب دولتی در فروشگاه اینترنتی هایپرتایر موجود می باشد.

 

 

 هزینه نصب تایرها در محل بر اساس حلقه و رینگ (ریال)

رینگ

یک حلقه

دو حلقه

سه حلقه

چهار حلقه

سواری 13 نصب در مرکز خدمات ۳۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
سواری 13 نصب سیار ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰   ۱.۴۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
13 وانتی نصب در مرکز خدمات   ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
13 وانتی نصب سیار   ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
14 سواری نصب در مرکز خدمات   ۳۵۰.۰۰۰ ۷۰۰.۰۰۰   ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
14 سواری نصب سیار   ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰   ۱.۴۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
14 وانتی نصب در مرکز خمات   ۴۰۰.۰۰۰ ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
14 وانتی نصب سیار   ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
15 سواری نصب در مرکز خدمات   ۳۵۰.۰۰۰   ۷۰۰.۰۰۰   ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰
15 سواری نصب سیار   ۷۵۰.۰۰۰   ۱.۱۰۰.۰۰۰   ۱.۴۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
15 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات   ۴۰۰.۰۰۰   ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
15 شاسی بلند نصب سیار   ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
16 سواری نصب در مرکز خدمات   ۴۰۰.۰۰۰   ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰   ۱.۶۰۰.۰۰۰
16 سواری نصب سیار ۸۰۰.۰۰۰   ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰   ۲.۰۰۰.۰۰۰
16 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات   ۴۵۰.۰۰۰   ۹۰۰.۰۰۰   ۱.۳۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
16 شاسی بلند نصب سیار   ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰   ۱.۷۵۰.۰۰۰   ۲.۲۰۰.۰۰۰
17 سواری نصب در مرکز خدمات   ۴۵۰.۰۰۰   ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰   ۱.۸۰۰.۰۰۰
17 سواری نصب سیار ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
17 شاسی بلند نص در مرکز خدمات ۴۵۰.۰۰۰ ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰
17 شاسی بلند نصب سیار ۸۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۷۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
18 سواری نصب در مرکز خدمات ۵۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
18 سواری نصب سیار ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰
18 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۵۵۰.۰۰۰ ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۶۵۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰
18 شاسی بلند نصب سیار ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۰۵۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰
19 سواری نصب در مرکز خدمات ۶۰۰.۰۰۰ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰
19 سواری نصب سیار ۱.۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰
19 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۶۵۰.۰۰۰ ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۱.۹۵۰.۰۰۰ ۲.۶۰۰.۰۰۰
19 شاسی بلند نصب سیار ۱.۰۵۰.۰۰۰ ۱.۷۰۰.۰۰۰ ۲.۳۵۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
20 سواری نصب در مرکز خدمات ۷۰۰.۰۰۰ ۱.۴۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰
20 سواری نصب سیار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۵۰۰.۰۰۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰
20 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۷۵۰.۰۰۰ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ۲.۲۵۰.۰۰۰ ۳.۰۰۰.۰۰۰
20 شاسی بلند نصب سیار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۶۵۰.۰۰۰ ۳.۴۰۰.۰۰۰
21 سواری نصب در مرکز خدمات ۸۰۰.۰۰۰ ۱.۶۰۰.۰۰۰ ۲.۴۰۰.۰۰۰ ۳.۲۰۰.۰۰۰
21 سواری نصب سیار ۱.۲۰۰.۰۰۰ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰
21 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۹۰۰.۰۰۰ ۱.۸۰۰.۰۰۰ ۲.۷۰۰.۰۰۰ ۳.۶۰۰.۰۰۰
21 شاسی بلند نصب سیار ۱.۳۰۰.۰۰۰ ۲.۲۰۰.۰۰۰ ۳.۱۰۰.۰۰۰ ۴.۰۰۰.۰۰۰
22 سواری نصب در مرکز خدمات ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰
22 سواری نصب سیار ۱.۳۵۰.۰۰۰ ۲.۳۰۰.۰۰۰ ۳.۲۵۰.۰۰۰ ۴.۲۰۰.۰۰۰
22 شاسی بلند نصب در مرکز خدمات ۹۵۰.۰۰۰ ۱.۹۰۰.۰۰۰ ۲.۸۵۰.۰۰۰ ۳.۸۰۰.۰۰۰
 22 شاسی بلند نصب سیار   ۱.۳۵۰.۰۰۰   ۲.۳۰۰.۰۰۰   ۳.۲۵۰.۰۰۰   ۴.۲۰۰.۰۰۰

در هنگام ثبت نظر به موارد ذیل دقت فرمایید

از زبان فارسی برای کامنت گذاری استفاده نمایید.

استفاده از کاراکتر های خاص و اموجی در ثبت نظر قابل قبول نمی باشد.

از ارسال لینک‌های سایت‌های دیگر و ارایه‌ی اطلاعات شخصی خودتان مثل شماره تماس، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنید.

مقایسه 0